“ถ้าไม่ต้องมาเกิดอีก ตายแล้วไปไหน?” ( ไทย – จีน)

0

ลพ.ทอง อาภากโร ตอบคำถามผู้ปฏิบัติธรรม  ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๗

“ถ้าไม่ต้องมาเกิดอีก ตายแล้วไปไหน?”

ถาม เรามาเจริญสตินี่ จะสามารถช่วยให้เราหลุดพ้นจากสังสารวัฏหรือมาเกิดใหม่ใช่หรือไม่

ตอบ ได้ มีสติมีปัญญา พระพุทธเจ้า พระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่ได้มาทุกข์อีก หรือมาเกิดอีก ปรารถนาอยากเกิดอีกก็ทุกข์อีก ถ้าเราไม่เกิดมันก็จะไม่ทุกข์ เราทำคุณงามความดีทำอะไรไว้แล้ว บางทีมันก็…. บางทีคนทำดีไว้แล้วยังปรารถนาอยากจะมาเกิดเพื่อทำดีต่อ คนไม่เข้าใจ

กลับมาเกิดเป็นคนดีก็ทุกข์แบบคนดี เป็นเศรษฐีก็ทุกข์แบบเศรษฐี เป็นคนรวยก็ทุกข์แบบคนรวย เป็นคนจนก็ทุกข์แบบคนจน เป็นคนสวยก็ทุกข์แบบคนสวย เป็นพระโพธิสัตว์ก็ทุกข์ทุกข์แบบพระโพธิสัตว์

ถาม ถ้าไม่ต้องมาเกิดแล้วเราจะไปไหน

ตอบ ถ้าไม่มาเกิด ก็ไม่ต้องไปอยู่ไหน ไปที่ไหนเกิดเป็นอะไรมันก็จะทุกข์อีก อ้าว….เราไม่มีที่ไปก็ไม่ต้องไป ก็ยังไม่เกิด ก็ไม่ต้องไปถาม ไม่ต้องไปหาว่าจะไปที่ไหน ก็ไม่ต้องไปไหน เพราะว่ามันไม่ได้เกิด ไปที่โน่นที่นี่มันก็จะเกิดอีก ใช่ไม๊ เพราะเราไม่เกิดเราก็ไม่ต้องไปไหน ไม่ต้องเป็นอะไร เพราะเราไม่เกิด ก็เหมือนกับนิพพาน  นิพพานมันไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เกิดเป็นยุงก็ยังต้องอาศัยหากินกับคนอื่น ถ้าไม่หาอยู่หากิน ก็จะตาย ไป ต้องแย่งคนอื่น ถ้ามันไม่เกิดก็อย่าไปหามันอีก ถ้าเราไปหาก็จะแสดงได้ว่าเราจะเกิดอีก ถ้าไม่เกิด ถามว่าตายแล้วไปไหน ก็อย่าไปหาว่าจะไปไหน เราทำบุญมันก็เป็นบุญแล้ว ทำดีก็ดีแล้ว บางคนทำดีแล้วยังไปหาดี ทำบุญก็เป็นบุญแล้วก็ยังไปหาบุญ บางคนคิดว่าตายแล้วไม่ต้องไปเกิด งั้นบุญที่เราทำมันก็ไม่มีสิ มันก็หาย คนเรา…มันได้แล้ว


隆波通尊者回答学员的问题 2014-09-11

“如果不用再来生,那死了之后到哪里去 ?”

 我们来培养觉性是可以脱离轮回吗?

 当然可以。有觉性有智慧就像佛陀、圣者或者阿罗汉,他们不会再苦不会再生。如果我们希望再生就会再苦,不生胜就不会有苦。我们已经做了功德善事,不过有的人做了好事还希望要轮回再生继续做善事,这是因为他们不理解!

生为好人也有好人的苦,生为百万富翁也有百万富翁的苦,生为有钱人也抱着有钱人的苦,生为穷人也有穷人的苦,生为漂亮的人也有漂亮的人的苦,生为菩萨也有菩萨的苦!

 不用再生,那到哪里去了?

 如果不用再生,那哪里都不用去了。到哪里去,生为什么都会再苦。哦… 没有地方去就不用去。还没有去生,就不用去问,哪儿都不用去,因为还没有生呢。到那里、到这里都意味着会再来生,是吗?就是因为我们不生了就不用到哪里去,不用当什么,应为我们不会来生了。像涅磐一样,涅磐是不生、不老、不病、不死。生着为蚊子也必须依靠他人来喂自己。如果不找食物吃的话,肯定会死掉,所以还是要抢着别人吃。既然不用来生了,就不用去找了。如果还在找的话,就意味着还是要回来再生。不生的话,还问到底去哪儿?那不必去找了。做了功德就已经是功德了,做了善事就好了。有的人做了善事还去找善果,做了功德也要找功德,有的还会想,没地方去…. 那我所做的功德就没了吧! 人就是… 已经得到了!

Share.

About Author