Author admin

บทความ

0

การแก้ปัญหาตัวเอง นิมนต์ตั้งใจฟังครับ การฟังเมื่อตั้งใจฟังแล้วเกิดประโยชน์ขึ้นแก่ตัวเรา ถ้าหากฟังไม่เป็นก็นำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้แก่เรา การฟังนั้นมีอยู่สองอย่างหรือสองความหมาย ความหมายหนึ่งฟัง ตั้งใจฟังแล้ว เพื่อจะมาดัดแปลงแก้ไขตัวเอง การฟังอีกแบบหนึ่งนั้น ฟังแล้วเก็บเอาเรื่องอันนั้นอันนี้มาคิด แล้วเลยเป็นความทุกข์ ไม่ได้แก้ไขตัวเอง มันเป็นความทุกข์ ดังนั้นการปฏิบัติธรรมะนั้น มีอยู่หลายอย่างที่ผมเคยทำมาพุทโธ…

บทความ

0

คนที่เข้ามารับราชการ, จะเป็นตำรวจก็ดี ทหารก็ดี หรือจะเป็นข้าราชการประเภทอื่นอะไรทั้งหมด, เราต้องรู้จักหน้าที่ของเรา เพราะเราเรียนหน้าที่อย่างนั้นมาจึงมารับราชการอย่างนั้น, เมื่อรับราชการอย่างนั้น ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างนั้นของเราให้ถูกต้อง. ถ้าเราไม่ปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ถูกต้อง ก็เรียกว่าไม่เคารพหน้าที่ของเรา และเป็นเหตุให้เกิดความบกพร่องเสียหาย. คนไทยเราทุกคน อยู่ร่วมกัน ต้องช่วยกันรักษาหน้าที่ของตนๆ นอกจากนี้ก็ยังต้องพยายามช่วยเหลือชี้แนะ…

บทความ

0

ครั้งหนึ่งหลวงพ่อไปเทศน์งานบุญมหาชาติ ขึ้นไปนั่งอยู่บนธรรมาสน์ โยมเอาดอกไม้มาบูชาเอาธูปเทียนมาจุด หลวงพ่อร้อนแทบตายจึงถามเขาว่า ทำเพื่ออะไร. เขาตอบว่า ทำเพื่อเอาบุญ. จึงถามต่อไปว่า ดอกไม้ซื้อเขากำละเท่าไหร่. เขาตอบว่า กำละ ๕ บาท. จึงบอกเขาไปว่า แล้วบุญจะช่วยอะไรได้มันทำให้เสียเศรษฐกิจ.…

บทความ

0

นิพพานแปลว่าความสงบ. จิตใจของคนที่กำลังเป็นปกติอยู่นี่แหละ ท่านเรียกว่าสงบ เรียกว่านิพพาน. การไปเห็นสีแสงผีเทวดาอย่างนั้น จิตใจจะสงบได้อย่างไร. หลวงพ่อขอถามท่านที่นั่งฟังอยู่เดี๋ยวนี้ว่า ตอนนี้จิตใจเป็นอย่างไร? สงบไหม? มีโลภมีโกรธมีหลงไหม? ตอบ – เฉยๆ เฉยๆ กับสงบก็อย่างเดียวกัน.…

บทความ

0

เวลาเราไปทำกรรมฐาน ไปเห็นสีเห็นแสง เห็นผี เห็นเทวดา, อันนี้เป็นการเข้าใจผิด. พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่า : ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดไม่เห็นธรรม ผู้นั้นไม่เห็นเรา แม้จะจับชายจีวรเราอยู่จับนิ้วมือเราอยู่ ก็ไม่ได้ชื่อว่าเห็นธรรมไม่ได้ชื่อว่าเห็นเรา. นี้เป็นหลักที่ต้องเข้าใจให้ถูกต้อง จะได้ไม่ปฏิบัติผิด…